Kaip atpažinti ir išvengti dezinformacijos? (lietuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai)

Lietuvių kalba

Rusijos karinė agresija Ukrainoje apima ir plataus masto kibernetines atakas. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM (NKSC) įspėja dėl padidėjusios kibernetinio saugumo rizikos ir pateikia rekomendacijas, kaip sustiprinti savo informacinių priemonių kibernetinį saugumą:

 • Pasikeiskite slaptažodžius į itin stiprius;
 • Naudokite antivirusines programas;
 • Įsidiekite visus programinės įrangos atnaujinimus;
 • Išjunkite įrenginiuose esančius automatinius prisijungimusprie „bluetooth“, „wifi“;
 • Prie nemokamo belaidžio tinklo junkitės tik būtiniausiais atvejais;
 • Neatidarykite neaiškių nuorodų.

Pastaruoju metu taip pat pasirodė itin daug faktų neatitinkančios informacijos iš įvairių Rusijos ir jai palankių šaltinių. Propaganda, dezinformacija yra vienas iš būdų, kaip bandoma iškreipti realybę ir sėti susipriešinimą Ukrainoje ir kitose valstybėse.

Būdai, kaip galima patikrinti internete ir socialinėse erdvėse matomą informaciją:

 • Atkreipkite dėmesį į svetainės domeną – kai kurie svetainių pavadinimai gali atrodyti panašūs ir klaidinti, teikti melagingą informaciją prisidengę žinomu vardu (pavyzdžiui, abcnews.com (tikroji ir patikima svetainė) ir abcnews.com.co (netikra svetainė));
 • Patikrinkite įmonę, organizaciją, kuri skelbia informaciją – atkreipkite dėmesį į vadovus, politines pažiūras, iš ko šaltinis gauna finansavimą, kokioms informacijos sklaidos grupėms priklauso;
 • Patikrinkite straipsnio (ar įrašo socialiniuose tinkluose) autorių (-ę) – pasidomėkite biografija, finansinėmis priklausomybėmis, įsitraukimu į asociacijas ir organizacijas, galimai antivalstybinę veiklą;
 • Patikrinkite citatas straipsnyje – užduokite sau tokius klausimus kaip: kas yra citatos autorius (-ė), koks jo (-s) išsilavinimas, kokiais tyrimais remiamasi citatoje, koks autoriaus (-ės) patikimumas?;
 • Nagrinėkite paveikslėlius, pridedamus prie straipsnių ar įrašų socialiniuose tinkluose (dažnai paveikslėliai būna visai nesusiję su straipsnio turiniu, klaidinantys) – pasinaudokite Google atvirkštine paveikslėlių paieška.

Anglų kalba

Russia’s military aggression in Ukraine also includes large-scale cyberattacks.The National Cyber Security Center at Ministry of National Defence warns of increased cybersecurity risks and offers recommendations to strengthen the cybersecurity of your own information tools:

 • Strengthen your passwords;
 • Use antivirus programmes;
 • Install all software updates;
 • Turn off automatic connections to bluetooth, wifi on your devices;
 • Connect to a free wireless network only in urgent cases;
 • Do not open unclear references.

Recently, a huge amount of misinformation from various Russian state and its favorable sources has also appeared. Spreading propaganda and disinformation is one of many ways of trying to distort reality and facts about the situation in Ukraine and other countries.

Ways to check the information you see online and on social media:

 • Pay attention to the domain of the website – some site names may seem similar and misleading, providing false information under the guise of a known name (for example, abcnews.com (true and trusted website) and abcnews.com.co (fake website));
 • Check the company, the organization that publishes the information – pay attention to their leaders, political views, from whom the source receives funding, to which groups of channels they belong;
 • Check the author of the article (or a post on social media) – check out the biography, financial dependencies, involvement in associations and organizations, possibly anti-state activities;

Rusų kalba

Военная агрессия России в Украине включает в себя и крупномасштабные кибератаки. Национальный центр кибербезопасности при Министерстве обороны (NCSC) предупреждает о повышенных рисках кибербезопасности и дает рекомендации о том, как усилить безопасность своих информационных средств:

 • Смените пароли на более надежные;
 • Используйте антивирусные программы;
 • Установите все обновления программного обеспечения;
 • Отключите автоматическое подсоединение к „bluetooth”, „wi-fi”;
 • К бесплатной беспроводной сети подключайтесь только в случае крайней необходимости;
 • Не открывайте непонятные, незнакомые ссылки.

В последнее время также поступает много недостоверной информации из различных российских и пророссийских источников. Пропаганда, дезинформация – это один из способов исказить действительность и посеять враждебность в Украине и других странах.

Способы проверки информации, доступной в интернете и социальных сетях:

 • Обратите внимание на домен сайта — названия некоторых сайтов могут выглядеть похоже и вводить в заблуждение предоставляя ложную информацию под видом известного имени (например, abcnews.com (настоящий и надежный сайт) и abcnews.com.co (ложный сайт));
 •   Проверьте предприятие, организацию, которая публикует информацию – обратите внимание на заведующих этими учреждениями, их политические взгляды, от кого источник получает финансирование, к каким группам распространения информации принадлежит;
 • Проверьте автора статьи (или публикации в социальных сетях) – их биографию, финансовые связи, участие в ассоциациях и организациях, возможную антигосударственную деятельность;
 •  Проверьте цитаты в статье – задайте себе такие вопросы, как: кто автор цитаты, какое у него/нее образование, на каких исследованиях основаны утверждения в цитате, надежен ли автор
 • Изучите изображения, использованные в статьях или сообщениях в социальных сетях (часто изображения совершенно не связаны с содержанием статьи и вводят в заблуждение) — воспользуйтесь обратным поиском картинок в Google.

Lenkų kalba

Agresja militarna Rosji na Ukrainie obejmuje także ataki cybernetyczne na dużą skalę.

Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa przy Ministerstwie Obrony Narodowej ostrzega przed zwiększonym ryzykiem cyberataków i przedstawia zalecenia, jak wzmocnić cyberbezpieczeństwo swoich aktywów informacyjnych:

 • Zmieńcie swoje hasła na wyjątkowo silne;
 • Używajcie programów antywirusowych;
 • Zainstalujcie wszystkie aktualizacje oprogramowania;
 • Wyłączcie automatyczne połączenia z „Bluetooth”, „WiFi” na swoich urządzeniach;
 • Dołączajcie się do darmowej sieci beprzewodowej tylko w nagłych przypadkach;
 • Nie otwierajcie podejrzanych linków.

W ostatnim czasie pojawiło się również wiele niedokładnych informacji z różnych rosyjskich i prorosyjskich źródeł. Propaganda i dezinformacja to jeden ze sposobów, w jaki próbuje się zniekształcać rzeczywistość i siać niezgodę na Ukrainie i w innych krajach.
Sposoby sprawdzania informacji, które widzicie w internecie i mediach społecznościowych:

 • Zwróćcie uwagę na domenę strony internetowej – niektóre nazwy stron internetowych mogą wyglądać podobnie i wprowadzać w błąd, podając fałszywe informacje pod znaną nazwą (na przykład abcnews.com (prawdziwa i zaufana strona internetowa) i abcnews.com.co (fałszywa strona internetowa));
 • Sprawdźcie firmę lub organizację publikującą informacje – przyjrzyjcie się jej kierownictwu, powiązaniom politycznym, skąd źródło czerpie fundusze, do jakich grup należy;
 • Sprawdźcie autora artykułu (lub postu w mediach społecznościowych) – sprawdźcie biografię, powiązania finansowe, zaangażowanie w stowarzyszeniach i organizacjach oraz możliwą działalność antypaństwową;
 • Sprawdźcie cytaty w artykule – zadajcie sobie pytania takie jak: kim jest autor cytatu, jakie jest jego pochodzenie, na podstawie jakich badań cytat jest oparty, jaka jest wiarygodność autora?
 • Przeanalizujcie obrazki towarzyszące artykułom lub postom w mediach społecznościowych (często obrazki są zupełnie niezwiązane z treścią artykułu i wprowadzają w błąd) – skorzystajcie z funkcji odwrotnego wyszukiwania grafiki w Google.
Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *