EC - Audiovisual Service

Europos Komisija pristatė 2021 m. darbų programą

Komisija priėmė savo 2021 m. darbo programą, kuria siekiama, kad Europa taptų sveikesnė, teisingesnė ir turtingesnė, tačiau kartu spartintų savo ilgalaikį perėjimą į žalesnę, prie skaitmeninio amžiaus pritaikytą ekonomiką. Joje pateikiama naujų teisėkūros iniciatyvų, susijusių su visais šešiais pagrindiniais Pirmininkės U. von der Leyen politinių gairių užmojais ir išplaukiančių iš jos pirmojo pranešimo apie Sąjungos padėtį. Įgyvendindama šioje darbo programoje nustatytus prioritetinius tikslus, Komisija toliau dės visas pastangas, kad krizė būtų suvaldyta, o Europos ekonomika ir visuomenė taptų atsparesnės.

Mūsų didžiausias prioritetas ir toliau bus gelbėti gyvybes ir išsaugoti pragyvenimo šaltinius, kuriems koronaviruso pandemija kelia grėsmę. Jau daug nuveikėme. Tačiau iš pandemijos Europa dar neišsikapstė: visą Europą galingai užlieja antroji banga. Visi privalome išlikti budrūs ir veikti sparčiau. Europos Komisija toliau stengsis užtikrinti, kad europiečiai gautų kuriamą vakciną, o mūsų ekonomika atsigautų, vykdydama žaliąją ir skaitmeninę pertvarką.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen

ES prioritetų įgyvendinimas

2021 m. Komisijos darbo programoje numatoma pereiti nuo strategijos prie visų šešių politinių prioritetų įgyvendinimo. Ji patvirtina Komisijos ryžtą vadovauti dvejopai žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai – tai beprecedentė galimybė išbristi iš krizės sukeltos pažeidžiamumo situacijos ir suteikti Sąjungai naują gyvybingumą.

Europos žaliasis kursas

Siekdama, kad iki 2050 m. Europa neutralizuotų poveikį klimatui, Komisija pateiks Pasirengimo įgyvendinti 55 proc. tikslą priemonių rinkinį, kad iki 2030 m. išmetamųjų teršalų kiekis būtų sumažintas bent 55 proc. Jis apims platų politikos sričių spektrą: pirmiausia atsinaujinančiuosius energijos išteklius, pastatų energinį naudingumą, žemės naudojimą, energijos mokesčius, pastangų pasidalijimą ir apyvartinių taršos leidimų prekybą. Pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmas padės sumažinti anglies dioksido nutekėjimo riziką ir, skatinant ES partnerius didinti savo užmojus klimato srityje, užtikrinti vienodas sąlygas. Be to, Komisija pasiūlys Europos žiedinės ekonomikos veiksmų plano, ES biologinės įvairovės strategijos ir strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ įgyvendinimo priemonių.

Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa

Kad tai būtų Europos skaitmeninis dešimtmetis, Komisija pateiks veiksmų planą, kuriame bus aiškiai apibrėžti 2030 m. skaitmeniniai tikslai, susiję su junglumu, įgūdžiais ir viešosiomis skaitmeninėmis paslaugomis. Daugiausia dėmesio bus skiriama teisei į privatumą ir junglumui, žodžio laisvei, laisvam duomenų judėjimui ir kibernetiniam saugumui. Komisija priims teisės aktų srityse, susijusiose su sauga, atsakomybe, pagrindinėmis teisėmis ir dirbtinio intelekto duomenų aspektais. Vadovaudamasi tuo pačiu principu, ji pasiūlys Europos elektroninę atpažinties priemonę. Iniciatyvos taip pat apims naujosios Europos pramonės strategijos atnaujinimą siekiant atsižvelgti į koronaviruso poveikį, taip pat pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo siekiama pagerinti platformų darbuotojų darbo sąlygas.

Žmonėms tarnaujanti ekonomika

Siekdama užtikrinti, kad sveikatos ir ekonomikos krizė nevirstų socialine krize, Komisija pateiks plataus užmojo Europos socialinių teisių ramsčio visapusiško įgyvendinimo veiksmų planą ir taip užtikrins, kad atsigaunant Europai niekas nebūtų paliktas nuošalyje. Be to, Komisija pasiūlys naują Europos vaiko garantijų sistemą, užtikrinančią galimybes visiems vaikams naudotis pagrindinėmis, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros ir švietimo, paslaugomis. Siekdama paremti mūsų ekonomiką ir sustiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą, ji peržiūrės ES bankų įsipareigojimų nevykdymo problemų sprendimo sistemą, imsis priemonių tarpvalstybinėms investicijoms ES skatinti ir intensyviau kovos su pinigų plovimu.

Pasaulyje stipresnė Europa

Komisija užtikrins, kad Europa atliktų gyvybiškai svarbų vaidmenį šiame nestabiliame pasaulyje, be kita ko, rodydama pavyzdį pasauliniu mastu, kad visiems būtų garantuota saugi ir prieinama vakcina. Ji pateiks bendrą komunikatą dėl ES įnašo į taisyklėmis grindžiamą daugiašališkumą stiprinimo, atnaujintą partnerystę su mūsų pietinėmis kaimyninėmis šalimis ir komunikatą dėl Arkties. Taip pat bus pateiktas naujas strateginis požiūris, siekiant remti buvusių kovotojų nusiginklavimą, demobilizaciją ir reintegraciją. Komunikate dėl ES humanitarinės pagalbos bus nagrinėjami nauji bendradarbiavimo su mūsų partneriais ir kitais paramos teikėjais būdai.

Europinės gyvensenos propagavimas

Atsižvelgdama į COVID-19, Komisija pasiūlys sukurti stipresnę Europos sveikatos sąjungą, visų pirma stiprinant esamų agentūrų vaidmenį ir įsteigiant naują pažangiųjų biomedicininių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros agentūrą. Siekiant išsaugoti ir pagerinti Šengeno erdvės veikimą, bus pateikta nauja strategija dėl Šengeno ateities. Naujasis migracijos ir prieglobsčio paktas bus papildytas keliomis siūlomomis teisėtos migracijos priemonėmis, įskaitant talentų ir įgūdžių dokumentų rinkinį. Kiti elementai apima kovos su neteisėtu migrantų gabenimu veiksmų planą, taip pat tvarią savanoriško grįžimo ir reintegracijos strategiją. Komisija toliau stiprins saugumo sąjungą, kovodama su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir hibridinėmis grėsmėmis. Be to, ji pateiks išsamią kovos su antisemitizmu strategiją.

Naujas postūmis Europos demokratijai

Siekdama sukurti lygybės Sąjungą, Komisija pateiks naujų strategijų dėl vaiko ir neįgaliųjų teisių, taip pat pasiūlymą dėl kovos su smurtu dėl lyties. Be to, ji pasiūlys į euronusikaltimų sąrašą įtraukti visų formų neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas. Komisija pasiūlys aiškesnes Europos politinių partijų finansavimo taisykles ir imsis veiksmų, kad apsaugotų žurnalistus ir pilietinę visuomenę nuo piktnaudžiavimo bylinėjimusi. Ilgalaikėje kaimo vietovių vizijoje bus pasiūlyta veiksmų, kaip išnaudoti visą šių regionų potencialą.

Atsižvelgiant į ilgalaikį ir pokyčius skatinantį planuojamų iniciatyvų pobūdį, kaip niekad svarbu priimti teisės aktus taip, kad jų poveikis būtų didžiausias, taip pat atsižvelgiant į ateitį. Tai bus dar kartą akcentuojama būsimame komunikate dėl geresnio reglamentavimo. Daugiausia dėmesio bus skiriama supaprastinimui ir naštos mažinimui, visų pirma pradedant taikyti „vieno langelio“ principą. Šio tikslo, ypač reikalingo po COVID-19 pandemijos, Komisijai padės siekti Ateičiai tinkamo reglamentavimo platforma. Siekdama rezultatų vietoje, Komisija taip pat aktyviau vykdys savo informavimo veiklą, o pagrindinis vaidmuo teks Konferencijai dėl Europos ateities.

Tolesni veiksmai

Komisijos 2021 m. darbo programa parengta glaudžiai bendradarbiaujant su Europos Parlamentu, valstybėmis narėmis ir ES patariamaisiais organais. Dabar Komisija pradės diskusijas su Parlamentu ir Taryba, kad būtų sudarytas bendrų prioritetų, dėl kurių teisėkūros institucijos susitaria imtis skubių veiksmų, sąrašas.

Kiekvienais metais priimamoje darbo programoje Komisija nurodo planuojamus ateinančių dvylikos mėnesių veiksmus. Iš darbo programos visuomenė ir teisėkūros institucijos sužino apie Komisijos politinius įsipareigojimus pristatyti naujas iniciatyvas, atšaukti dar svarstomus pasiūlymus ir peržiūrėti galiojančius ES teisės aktus. Ši programa neapima nuolatinės Komisijos veiklos, kurią ji vykdo atlikdama savo kaip Sutarčių sergėtojos pareigas ir užtikrindama galiojančių teisės aktų ar kasmet reguliariai priimamų savo iniciatyvų įgyvendinimą.

2021 m. Komisijos darbo programa glaudžiai susijusi su Europos ekonomikos gaivinimo planu, ekonomikos gaivinimo priemone „NextGenerationEU“ ir padidintu 2021–2027 m. ES biudžetu. Pagal ekonomikos atgaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę pirmaisiais esminiais ekonomikos atgaivinimo metais bus skirta precedento neturinti 672,5 mlrd. EUR vertės dotacijų ir paskolų suma. Tuo tarpu valstybės narės rengia ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, kuriuose išdėstomos reformos ir investicijos, suderintos su ES žaliosios ir skaitmeninės politikos tikslais: ne mažiau kaip 37 proc. išlaidų numatyti žaliajai transformacijai ir ne mažiau kaip 20 proc. išlaidų – skaitmeniniam sektoriui. Siekdama grąžinti pagal programą „NextGenerationEU“ surinktas lėšas, Komisija pateiks pasiūlymų dėl naujų nuosavų išteklių, pradėdama pasiūlymu dėl peržiūrėtos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos, pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo ir skaitmeninio mokesčio.

Europos Komisijos 2021 m. programa

Europos Komisijos informacija ir nuotrauka

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *