Pristatyta ES lyčių lygybės strategija

Europos Komisija pristatė savo moterų ir vyrų lygybės Europoje strategiją. ES yra pasaulinė lyderė lyčių lygybės srityje ir pastaraisiais dešimtmečiais padarė didelę pažangą, tačiau smurtas dėl lyties ir stereotipai išlieka: kas trečia Europos moteris yra patyrusi fizinį ir (arba) seksualinį smurtą. Nors universitetuose studijuoja daugiau moterų, jos uždirba vidutiniškai 16 proc. mažiau nei vyrai ir tik 8 proc. didžiausių ES įmonių vadovų yra moterys.

Siekiant spręsti šią problemą, 2020–2025 m. lyčių lygybės strategijoje nustatyti pagrindiniai ateinančių penkerių metų veiksmai ir įsipareigojama užtikrinti, kad Komisija lygybės aspektą įtrauktų į visas ES politikos sritis. Strategijoje išdėstoma, kaip Komisija įgyvendins Pirmininkės von der Leyen pažadą, kad visiems, turintiems tų pačių siekių, Komisija suteiks vienodas galimybes.

Lyčių lygybė yra pamatinis ES principas, tačiau tikrovėje jis dar neįgyvendintas. Versle, politikoje ir apskritai visuomenėje visą savo potencialą galime išnaudoti tik tuo atveju, jei naudosimės visais savo talentais ir įvairove. Naudotis tik puse gyventojų, puse idėjų arba puse energijos nepakanka Įgyvendindami Lyčių lygybės strategiją, raginame siekti didesnės ir spartesnės pažangos skatinant vyrų ir moterų lygybę.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen

Konkretūs veiksmai siekiant lygybės 2020–2025 m.

1) Nė viena ES valstybė narė iki šiol nepasiekė moterų ir vyrų lygybės. Pažanga daroma lėtai, išlieka lyčių nelygybė užimtumo, darbo užmokesčio, priežiūros ir pensijų srityse. Siekiant panaikinti šią nelygybę ir sudaryti sąlygas Europai išnaudoti visą savo potencialą verslo, politikos ir visuomenės srityse, strategijoje išdėstomi pagrindiniai veiksmai, tarp jų: panaikinti smurtą dėl lyties ir stereotipus; užtikrinti vienodą dalyvavimą ir galimybes darbo rinkoje, įskaitant vienodą darbo užmokestį ir pasiekti lyčių pusiausvyrą sprendimų priėmimo ir politikos srityse.ES 33 proc. moterų yra patyrusios fizinį ir (arba) seksualinį smurtą, 55 proc. moterų yra patyrusios seksualinį priekabiavimą. Moterys Europoje turi būti apsaugotos nuo smurto ir žalingų stereotipų. Siekiant šio tikslo strategijoje raginama imtis teisinių priemonių, kuriomis smurtas prieš moteris būtų kriminalizuojamas. Komisija visų pirma ketina išplėsti nusikalstamumo sritis, kurias galima suderinti visoje Europoje, įtraukiant konkrečias smurto prieš moteris formas, įskaitant seksualinį priekabiavimą, prievartą prieš moteris ir moterų lyties organų žalojimą. Be to, Komisija pasiūlys Skaitmeninių paslaugų aktą, kuriame bus paaiškinta, kokių priemonių tikimasi iš platformų siekiant kovoti su neteisėta veikla internete, įskaitant prieš moteris nukeiptą smurtą internete

2) ES moterys uždirba vidutiniškai 16 proc. mažiau nei vyrai ir vis dar susiduria su kliūtimis patekti į darbo rinką ir joje išlikti. Lyčių lygybė yra būtina novatoriškos, konkurencingos ir klestinčios Europos ekonomikos sąlyga. Atsižvelgiant į demografinius iššūkius ir perėjimą prie žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos, parama moterims ieškant darbo sektoriuose, kuriuose trūksta įgūdžių, visų pirma technologijų ir dirbtinio intelekto sektoriuose, turės teigiamą poveikį Europos ekonomikai. Siekdama spręsti nevienodo darbo užmokesčio problemą, Komisija šiandien pradeda viešas konsultacijas dėl darbo užmokesčio skaidrumo ir iki 2020 m. pabaigos pateiks privalomas priemones. Kad moterys galėtų gerai jaustis darbo rinkoje, Komisija dar labiau stengsis užtikrinti, kad būtų laikomasi ES profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros standartų, kad moterys ir vyrai turėtų realų pasirinkimą ir galėtų tobulėti asmeninėje ir profesinėje srityje. Lyčių lygybė darbo rinkoje, socialinės įtraukties ir švietimo srityse bus toliau stebima per Europos semestrą.

3) Vis dar per mažai moterų užima vadovaujančias pareigas, įskaitant didžiausias ES įmones, kuriose tik 8 proc. moterų yra generaliniai direktoriai. Kad moterys, be kita ko, galėtų vadovauti verslui, Komisija sieks, kad būtų priimtas 2012 m. pasiūlymas dėl lyčių pusiausvyros bendrovių valdybose. Komisija taip pat skatins moterų dalyvavimą politikoje, įskaitant 2024 m. Europos Parlamento rinkimus, be kita ko, teikdama finansavimą ir dalydamasi geriausios praktikos pavyzdžiais. Siekdama rodyti pavyzdį, Komisija sieks iki 2024 m. pabaigos pasiekti 50 proc. lyčių pusiausvyrą visais savo valdymo lygmenimis.

Nepaisant visų Europos trūkumų, joje moterims yra gera. Kadangi mūsų visuomenėje vyksta svarbūs pokyčiai, nesvarbu, ar jie būtų ekologiški, ar skaitmeniniai, turime užtikrinti, kad moterys ir vyrai turėtų lygias galimybes ir kad pokyčiai dar labiau nepadidintų nelygybės. Priešingai, turime sudaryti sąlygas moterims aktyviai užtikrinti teisingą pusiausvyrą darbe ir asmeniniame gyvenime.

Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Vera Jourová

Integruoti lyčių aspektą į visas ES politikos sritis

Vadovaujant už lygybę atsakingai Komisijos narei Helenai Dalli ir remiant naujai sukurtai Lygybės darbo grupei, Komisija taip pat įtrauks lyčių aspektą į visas ES politikos sritis ir pagrindines iniciatyvas; tai vadinama lyčių aspekto integravimu. Pagrindinėms ES šiandien kylančioms problemoms, įskaitant klimato kaitą ir skaitmenines permainas, būdingas lyčių aspektas. Lyčių lygybės strategijos tikslai taip pat bus atspindėti ES veiksmuose visame pasaulyje, skatinant moterų įgalėjimą ir kovojant su smurtu dėl lyties.

Siekti lygybės nereiškia, kad kas nors bus perkeliama iš vieno krepšelio į kitą. Lygybė yra begalinis išteklius, jos pakaks visiems. Be to, diskriminacija labai brangiai atsieina nuo jos kenčiantiems asmenims ir visai visuomenei, nes dėl nepakankamo asmenybių ir jų nuopelnų pripažinimo nepanaudojami gabumai ir inovacijos . Lyčių lygybės strategija įtvirtiname, kad lyčių lygybė yra ES politikos plėtojimo pagrindas. Siekiame užtikrinti, kad moterims nereikėtų įveikti papildomų kliūčių, jei jos nori pasiekti tai, ką turi vyrai, ir kad jos galėtų išnaudoti visą savo potencialą.

Už lygybę atsakinga Komisijos narė Helena Dalli 

Pagrindiniai faktai

Lygybės sąjunga yra vienas iš svarbiausių Ursulos von der Leyen vadovaujamos Komisijos prioritetų, kaip nurodyta jos politinėse gairėse. Šiandien pristatyta lyčių lygybės strategija yra pirmoji Komisijos strategija šioje lygybės srityje, kuria vykdomi Pirmininkės politinėse gairėse prisiimti įsipareigojimai.

Europos Komisijos informacija

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *