Naujienos / Новости / Aktualności (2021/03)

Bendradarbiaudamas su Tautinių mažumų departmentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Žmogaus teisių balsas nuo šiol pristato kasmenėsį pasaulio žmogaus teisių naujienų apžvalgą lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis. Kviečiame domėtis pasauliu jums patogiausia kalba!

Honkonge šimtai demokratijos šalininkų susirinko prie teismo rūmų, kuriuose buvo svarstomi klausimai dėl gerai žinomiems disidentams pareikštų kaltinimų. Kaltinimai buvo susiję su ardomosios veiklos vykdymu. Pekino valdžia stengiasi numalšinti likusius protestus, nukreiptus prieš Honkongo gyventojų laisvių ribojimą, reaguodama į užpernai kilusias didžiules prodemokratinio judėjimo demonstracijas. Protestuotojai yra nepatenkinti ginčytinu Kinijos Honkongui skirtu nacionalinio saugumo įstatymu. Minėtas įstatymas numato laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už daugybę veikų, kurias Kinijos žinybos traktuoja kaip ardomąją veiklą, separatizmą, terorizmą, sąmokslą su užsienio šalių pajėgomis


В Гонконге сотни сторонников демократии собрались у здания суда, где рассматривались  обвинения предъявленные известным диссидентам. Обвинения связаны с проведением разрушительных действий. Власти Пекина пытаются подавить оставшиеся протесты, направленные против ограничения свобод жителей Гонконга, реагируя на массовые демонстрации про демократического движения, вспыхнувшие в прошлом году. Протестующие недовольны спорным законом Китая о национальной безопасности Гонконга. Этот закон предусматривает пожизненное заключение за многие действия, которые китайские власти рассматривают как разрушительную  деятельность, сепаратизм, терроризм и заговор с иностранными силами.

W Hongkongu setki działaczy prodemokratycznych zgromadziły się przed gmachem sądu, w którym byli rozpatrywane sprawy z oskarżeń wniesionych przeciwko słynnym dysydentom. Oskarżenia dotyczyły wypadków prowadzenia działalności wywrotowej. Tymczasem władze Pekinu nadal próbują stłumić wszelkie protesty przeciwko ograniczeniom swobód obywatelskich w Hongkongu, reagując na masowe demonstracje ruchu prodemokratycznego, które rozpoczęły się jeszcze w zeszłym roku. Demonstranci wyrazili swoje niezadowolenie z powodu wprowadzenia kontrowersyjnej ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu. Ustawa przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności za wiele czynów, które władze chińskie traktują jako działalność wywrotową, separatystyczną, terrorystyczną i zmowę z obcymi siłami.

Sakartvele tūkstančiai protestuotojų išėjo į gatves, reikalaudami sušaukti pirmalaikius rinkimus, teisėsaugai suėmus šalies pagrindinės opozicinės partijos „Vieningasis nacionalinis judėjimas“ lyderį. Šalies opozicijos lyderis buvo suimtas per reidą jo vadovaujamos partijos būstinėje. Demonstrantai žygiavo miesto pagrindine gatve su visų Sakartvelo opozicinių partijų lyderiais priešakyje, mojuodami Sakartvelo, Europos Sąjungos bei Jungtinių Amerikos Valstijų vėliavomis, o paskui surengė mitingą prie parlamento rūmų. Sakartvelą politinė krizė krečia nuo spalį įvykusių parlamento rinkimų, kuriuos opozicija pasmerkė kaip suklastotus, valdančiajai partijai „Sakartvelo svajonė“ paskelbus apie pergalę nereikšminga persvara. Pats Nikanor Melia (Nika Melia) pasmerkė sprendimą pareikšti jam kaltinimus dėl „masinio smurto organizavimo“ per 2019 metų antivyriausybinius protestus, teigdamas kad šis sprendimas buvo paskatintas politinių motyvų. Opozicijos lyderio suėmimas sulaukė tarptautinės bendruomenės pasmerkimo, augant nerimui dėl trapios Sakartvelo demokratijos.  

В Сакартвело тысячи протестующих вышли на улицы требуя проведения досрочных выборов после того, как правоохранительные органы арестовали лидера главной оппозиционной партии страны “Единое национальное движение”. Лидер оппозиции был арестован во время рейда на штаб-квартиру своей партии. Демонстранты прошли по главной улице города, размахивая флагами Сакартвело, Европейского союза и Соединенных Штатов, а затем провели митинг у здания парламента. В их главе стояли лидеры всех оппозиционных партий Сакартвело. Политический кризис в Сакартвело разразился в октябре, после парламентских выборов, которые оппозиция обвинила в фальсификации после того, как правящая партия «Мечта Сакартвело» объявила победу с несущественной разницей. Сам Никанор Мелия (Ника Мелия) осудил решение обвинить его в «организации массовых беспорядков» во время антиправительственных протестов 2019 года, заявив, что решение было продиктовано политическими мотивами. Арест лидера оппозиции был осужден международным сообществом, всё ещё растёт озабоченность по-поводу хрупкой демократии в Сакартвело.

W Gruzji tysiące ludzi protestuje na ulicach domagając się rozpisania nowych przedterminowych wyborów parlamentarnych, po tym jak lider partii opozycyjnej „Zjednoczony Ruch Narodowy“ został zatrzymany przez policję. Opozycyjny lider był zatrzymany podczas nalotu na siedzibę jego partii. Demonstranci z liderami innych opozycyjnych partii w Gruzji uczestniczyli w niedawnym marszu na głównej ulicy miasta, niosąc flagi Gruzji, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, a potem zorganizowali manifestację przed gmachem parlamentu. Gruzję wstrząsa globalny kryzys polityczny jeszcze od październikowych wyborów parlamentarnych, które opozycja w Gruzji uważa za sfałszowane od tego czasu, jak partia „Gruzińskie Marzenie“ uzyskała bardzo niewielką przewagę nad opozycją i ogłosiła swoje zwycięstwo w wyborach. Sam Nikanor Melia (Nika Melia) zdecydowanie potępia wszczęcie postępowania przeciwko jemu w sprawie dotyczącęj antyrządowych protestów w 2019 r., które charakteryzowali się dużym poziomem masowej przemocy, a także uważa, że postępowanie wobec niego jest motywowane politycznie. Nakaz aresztowania został zauważony przez społeczność międzynarodową, która potępiła zatrzymanie opozycyjnego polityka twierdząc, że takie działania mogą stanowić zagrożenie dla utrwalenia delikatnej demokracji w Gruzji.

03.03 – 03.10

Mianmare tūkstančiai šalies gyventojų renkasi į naujus masinius protestus prieš šalyje įvykdytą karinį perversmą, po kurio faktinė šalies vyriausybė vadovė ir kiti šalies valdančiosios partijos nariai buvo sulaikyti. Šalies karinė chunta, nušalinusi demokratiškai išrinktą valdžią, griežtina savo taktiką dėl didžiulės ir daugiausia taikios pilietinio nepaklusnumo kampanijos. Šalies saugumo pajėgoms jėga malšinant protestus, keliuose miestuose be didelių perspėjimų į demonstrantus buvo šaudoma tikrais šoviniais, o liudininkai vis dažniau Mianmarą vadina „karo zona“. Naujausios demonstracijos buvo surengtos profesinėms sąjungoms paraginus protestuotojus nusmukdyti šalies ekonomiką masiškai neinant į darbą. Po šių ryžtingų demonstrantų veiksmų, į kelias Jangono valstybines ligonines, aidint šūviams, buvo įvestos šalies kariuomenės pajėgos. Teigiama, kad tai buvo padaryta tam, kad užėmus ligonines kariškiai galėtų lengviau suimti sužeistus protestuotojus. Jungtinėse Amerikos Valstijose įsikūrusi ne pelno organizacija „Physicians for Human Rights“ pareiškė esanti priblokšta šių kariškių žingsnių ir vadino tai tarptautinės teisės pažeidimu. Remiantis Jungtinių Tautų organizacijos duomenimis, nuo vasario 1-osios, kai kariuomenė šalyje įvykdė perversmą, jau žuvo daugiau kaip pusšimtis žmonių, policija suėmė beveik 2000 aktyvistų.

В Мьянме тысячи жителей страны собираются на новые массовые протесты направленные против военного переворота в стране, после которого фактический глава правительства и другие члены правящей партии были арестованы. Военная хунта страны, свергнув демократически избранное правительство, ужесточает свои действия по отношению к масштабной и, в основном мирной, кампании гражданского неповиновения. Во время подавления протестов силами безопасности, в нескольких городах, без больших предупреждений, в митингующих стреляли из настоящих боеприпасов. Свидетели все чаще называют Мьянму «зоной боевых действий». Демонстрации начались после того, как профсоюзы призвали протестующих перестать ходить на работу, чтобы отрицательно повлиять на экономику страны. После таких решительных действий демонстрантов, в несколько государственных больниц Янгона, при звуках выстрелов, были введены военные силы страны. Утверждается, что это было сделано для того, чтобы военным было легче арестовать раненых демонстрантов. Некоммерческая организация «Physicians for Human Rights», базирующаяся в США, заявила, что была ошеломлена действиями военных и назвала их нарушением международного права. По данным ООН, с 1 февраля, когда армия осуществила переворот в стране, было убито более полусотни человек и арестовано около 2000 активистов.

W Mjanmie tysięcy mieszkańców zbierają się, aby wziąć udział w nowych masowych protestach przeciwko wojskowemu przewrotowi, po którym faktyczna przywódca rządy cywilnego oraz członkowie partii rządzącej zostali uwięzieni. Wojskowa junta, która obaliła demokratycznie wybrany rząd Mjanmy, coraz brutalniej tłumi działania bezprzemocowe o charakterze obywatelskiego nieposłuszeństwa. Siły bezpieczeństwa Mjanmy bezlitośnie tłumiły protesty i wielokrotnie strzelały do ich uczestników ostrą amunicją bez ostrzeżenia. Tymczasem świadkowie coraz częściej nazywają Mjanmę „strefą wojenną”. Nowe protesty rozpoczęły się po tym, jak grupa wpływowych związków zawodowych w Mjanmie wezwała demonstrantów do rozpoczęcia ogólnokrajowego strajku, aby całkowicie wstrzymać gospodarkę krajową. Po takich zdecydowanych działaniach, kilka szpitali publicznych w mieście Yangon zostali zajęte przez siły zbrojne Mjanmy, które znów otworzyli ogień do protestujących. Bez wątpienia uczyniono to, aby żołnierzom byłoby łatwiej aresztować rannych demonstrantów. Członkowie amerykańskie stowarzyszenia o charakterze niezarobkowym „Physicians for Human Rights“ byli zbulwersowani działaniami żołnierzy i nazwali to naruszeniem prawa międzynarodowego. Opierając się na danych dostarczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, ponad pół setki osób zostało zabitych i co najmniej 2000 aktywistów zostało zatrzymanych od dnia 1 lutego, kiedy armia w Mjanmie przeprowadziła wojskowy zamach stanu.

Palestiniečių teritorijose vykstantys karo nusikaltimai bus tiriami Tarptautinio Baudžiamojo Teismo vyriausios prokurorės. 2015 metais Palestinos gyventojai teismo prašė išnagrinėti Izraelio gynybos pajėgų ir valdžios pareigūnų veiksmus per 2014 metų karą su palestiniečių kovotojais Gazos ruože. Tačiau apie tai, kad minėto teismo jurisdikcija apima ir palestiniečių teritorijas, okupuotas Izraelio per 1967 metų karą, teisėjai oficialiai patvirtino tik prieš mėnesį. Pažymėtina, kad Palestinos gyventojai taip pat prašė įvertinti Izraelio vykdomas gyvenviečių statybas aneksuotoje Rytų Jeruzalėje ir okupuotame Vakarų Krante. Tarptautinės bendruomenės manymu, Izraeliui bus sunku pateisinti minėtų gyvenviečių politiką, kadangi tarptautiniai įstatymai draudžia perkelti civilius gyventojus į okupuotas teritorijas. 

Военные преступления, происходящие на палестинских территориях, будут расследоваться главным прокурором Международного уголовного суда. В 2015 году жители Палестины обратились в суд с просьбой расследовать действия израильских сил обороны и правительственных чиновников во время войны 2014 года с палестинскими боевиками в секторе Газа. Однако тот факт, что юрисдикция упомянутого суда также распространяется на палестинские территории оккупированные Израилем во время войны 1967 года, судьи официально подтвердили всего месяц назад. Жители Палестины также запросили оценку строительства поселений, проводимых Израилем в аннексированном Восточном Иерусалиме и оккупированном Западном берегу. По мнению международного сообщества, Израилю будет сложно оправдать политику этих действий, поскольку международное право запрещает переселение мирных жителей на оккупированные территории.

Główna prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego rozpocznie pełne dochodzenie w sprawie domniemanych zbrodni wojennych na terytoriach palestyńskich. Palestyńczycy prosili Trybunał o przyjrzenie się działaniom izraelskich sił obrony i urzędników rządowych na wojnie w Strefie Gazy w 2014 r. Tej decyzji spodziewano się od miesiąca, gdy panel sędziowski Międzynarodowego Trybunału Karnego oficjalnie zdecydował, że zakres jego jurysdykcji obejmuje terytorium palestyńskie okupowane przez Izrael podczas wojny z 1967 r. Palestyńczycy także prosili Trybunał przyjrzeć się działaniom związanym z izraelskim osadnictwem na okupowanych terytoriach Zachodniego Brzegu Jordanu i Wschodniej Jerozolimy. Społeczność międzynarodowa powszechnie uważa, że niezwykle ciężko będzie władzom izraelskim uzasadnić taką politykę osadnictwa, iż prawo międzynarodowe zakazuje okupantowi przemieszczanie swojej cywilnej ludności na ziemie okupowane.

03.10-03.18

Jungtinėse Amerikos Valstijose Mineapolio miesto taryba sudarė 27 milijonų dolerių taikos sutartį su George Floyd šeima praėjus beveik metams po neginkluoto afroamerikiečio nužudymo per policijos operaciją. George Floyd mirtis yra dar vienas iš daugybės perteklinio policijos pareigūnų jėgos naudojimo ir nužudymo pavyzdžių. Dėl šios mirties įsiplieskė masinės demonstracijos ir protestai prieš rasizmą ir policijos žiaurumą. Po masinių protestų buvusiam policijos pareigūnui kaltinimai dėl trečiojo laipsnio nužudymo buvo pakeisti kaltinimais dėl antrojo laipsnio nužudymo ir taip vadinamo neatsargaus gyvybės atėmimo. Tačiau praeitą ketvirtadienį teisėjas nusprendė pritarti prokuroro kaltinimui dėl trečiojo laipsnio nužudymo, padaryto netiesiogine tyčia, kuris būtų laikomas papildomu kaltinimu šioje byloje. Už pastarąjį gręsia ki 25 metų laisvės atėmimo bausmė. 

В Соединенных Штатах, городской совет Миннеаполиса, подписал мирное соглашение на 27 миллионов долларов с семьей Джорджа Флойда, почти через год после того, как в ходе полицейской операции был убит безоружный афроамериканец. Смерть Джорджа Флойда – еще один пример чрезмерного применения силы и убийств со стороны полицейских. Его смерть вызвала массовые демонстрации и протесты направленные против расизма и жестокости полиции. После массовых протестов, обвинения в убийстве третьей степени, предъявленные бывшему полицейскому, были заменены обвинениями в убийстве второй степени и обвинением в причинении смерти по неосторожности. Однако, в прошлый четверг, судья решил поддержать предложение прокурора в обвинения убийства третьей степени, что будет рассматриваться как дополнительное обвинение по делу. Возможное за него наказание – лишение свободы на срок до 25 лет.

W Stanach Zjednoczonych Ameryki Rada miasta Minneapolis zawarło przedprocesową ugodę o wartości 27 milionów dolarów z rodziną George Floyd. Minął prawie rok po zabójstwie nieuzbrojonego afroamerykanina w wyniku działań sił policyjnych. Śmierć George’a Floyda, która dopisała się do listy innych przykładów stosowania nadmiernej siły i zabójstw ze strony funkcjonariuszy policji, wywołała masowe demonstracje i protesty przeciwko aktom rasizmu i brutalności policji. Po masowych protestach początkowy zarzut zabójstwa trzeciego stopnia postawiony funkcjonariuszowi policji został zmieniony na zarzut zabójstwa drugiego stopnia oraz tak zwanego nieumyślnego spowodowania śmierci. W zeszły czwartek sędzia postanowił jednak podtrzymać prokuratorski zarzut o zabójstwo trzeciego stopnia z zamiarem pośrednim, który w niniejszej sprawie zostanie uznany jako zarzut dodatkowy. Ten czyn zabójstwa jest zagrożony karą pozbawienia wolności do 25 lat.

Lenkijoje jau kurį laiką vyksta aršios diskusijos dėl Šeimos teisių konvencijos, kuri sumanyta kaip Rytų Europos regioną apjungiantis iššūkis Stambulo konvencijai. Konservatoriai Lenkijos vyriausybėje ir opozicijoje deda pastangas regione, siekdami atmesti 2011 m. Europos Tarybos konvenciją, kuri skirta kovai su smurtu prieš moteris ir smurtą artimoje aplinkoje. Negana to, šalies valdžia siekia ją pakeisti kitu dokumentu, paremtu prigimtinės šeimos sąvoka. Jei jiems pasiseks, šis postūmis galimai stabdytų LGBT+ bendruomenės ir moterų teisių plėtrą Europos Sąjungoje. 

В Польше уже некоторое время ведутся жаркие дебаты по-поводу Конвенции о правах семьи, которая объединит регион Восточной Европы и бросит вызов Стамбульской конвенции. Консерваторы в польском правительстве и оппозиции прилагают усилия в регионе, с целью отклонить Конвенцию Совета Европы 2011 г., которая направлена на борьбу с насилием против женщин и с насилием в ближнем окружении. Более того, правительство страны стремится заменить его другим документом, основанным на концепции естественной семьи. В случае успеха, это может помешать развитию сообщества ЛГБТ+ и развитию прав женщин в Европейском Союзе.

W Polsce już od dłuższego czasu trwają burzliwe dyskysje na temat Konwencji o prawach rodziny, zaprojektowanej jako wyzwanie dla Konwencji stambulskiej z perspektywy regionu wschodnioeuropejskiego. Siły konserwatywne w Polsce, zarówno w rządzie, jak i poza nim, wzmagają wysiłki w regionie, aby odrzucić Konwencję Rady Europy z 2011 r. o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.  Władze polskie zamierzają zastąpić ją innym dokumentem, który ma na celu zwiększenie praw „tradycyjnych rodzin”. Jeżeli działania te zakończą się sukcesem, to mogą potencjalnie blokować rozszerzenie praw osób LGBT+ oraz kobiet w Unii Europejskiej.

03.18- 03.23

Turkijoje keli tūkstančiai Stambulo konvencijos šalininkų surengė demonstraciją šalies sostinėje, reikalaudami efektyvių valdžios veiksmų kovoje su įvairių formų smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje. Turkijos prezidentas Recep Tayyip Erdoğan sulaukė plačiosios visuomenės ir žmogaus teisių grupių kritikos po to, kai šeštadienį pasirašė dekretą, pagal kurį Turkija pasitraukia iš Stambulo konvencijos. Stambule pasipiktinę protestuotojai, nešini nuo smurto šeimoje nukentėjusių moterų nuotraukomis ir kovotojų už moterų lygias teises judėjimo aktyvistų plakatais, ragino prezidentą atšaukti minimą dekretą ir įvertinti galimybę prisijungti prie konvencijos. Demonstracijos dalyviai siekė paskleisti žinią, jog smurtas prieš moteris, ypač smurtas dėl lyties, kurį moterys patiria neproporcingai dažnai, yra didelis žmogaus teisių pažeidimas, kurio Turkija negali nepaisyti. Remiantis moterų teisių grupių duomenimis, net 370 moterų praėjusiais metais buvo nužudyta dėl savo lyties. Šalyje taip pat užfiksuotas 171 keistomis aplinkybėmis ištikusios mirties atvejis. Negana to, didelė dalis moterų savižudybių atvejų likdavo neištirta.

В Турции несколько тысяч сторонников Стамбульской конвенции устроили демонстрацию в столице страны, призывая правительство к действиям в борьбе с различными формами насилия против женщин и домашнего насилия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подвергся критике со стороны общественности и правозащитных групп, после того, как в субботу подписал указа о выходе Турции из Стамбульской конвенции. Держа фотографии женщин ставших жертвами домашнего насилия и плакаты активистов движения за равноправие женщин, возмущенные протестующие в Стамбуле призывали президента отменить указ и обдумать возможность присоединения к конвенции. Демонстранты стремились распространить информацию о том, что насилие против женщин, особенно насилие по половому признаку, которому женщины подвергаются непропорционально часто, является серьезным нарушением прав человека, которое Турция не может игнорировать. По данным женских правозащитных групп, в прошлом году 370 женщин были убиты из-за принадлежности к своему полу. В стране также зафиксирована 171 смерть, когда человек умер при странных обстоятельствах. Более того, большая часть случаев самоубийств женщин остаются нераскрытыми.

W Turcji kilka tysięcy zwolenników Konwencji stambulskiej demonstrowało w stolicy kraju, wzywając władze do podjęcia skutecznych działań w celu zwalczania różnych form przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan doczekał się ostrej krytyki ze strony społeczeństwa obywatelskiego i grup obrony praw człowieka po tym, jak w sobotę poprzez dekret ogłosił wystąpienie Turcji z Konwencji stambulskiej. Wściekli demonstranci w Stambulu trzymali zdjęcia kobiet dotkniętych przemocą domową oraz transparenty aktywistów działających na rzecz przyznania równych praw dla kobiet, aby zachęcić prezydenta wycofać się z tej decyzji i ponownie zaimplementować konwencję. Demonstranci starali się udowodnić, że przemoc wobec kobiet oraz przemoc motywowana płcią, która w nieproporcjonalnie wysokim stopniu dotyczy właśnie kobiet, stanowi poważne naruszenie praw człowieka, które Turcja nie może dalej ignorować. Według wyliczeń grup obrony praw kobiet w ubiegłym roku zamordowanych zostało 370 turczynek tylko z pozodu ich  płci. A także był zarejestrowany 171 przypadek śmierci w dziwnych okolicznościach. Mało tego, przyczyny samobójstw popełnionych przez kobiet w wielu wypadkach nie zostały zbadane.

Europos Sąjungos Taryba nustatė ribojamąsias priemones vienuolikai asmenų, atsakingų už 2021 m. vasario 1 d. Mianmare įvykdytą karinį perversmą ir vėliau karinių ir policijos pajėgų vykdytas represijas prieš taikius protestuotojus. Dešimt iš vienuolikos asmenų, kuriems taikomos sankcijos, yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų „Tatmadaw“ aukščiausio rango pareigūnai, įskaitant „Tatmadaw“ vyriausiąjį vadą ir jo pavaduotoją. Dar vienas asmuo – naujas Sąjungos rinkimų komisijos pirmininkas, kuriam sankcijos pritaikytos už jo vaidmenį panaikinant 2020 m. rinkimų Mianmare rezultatus. Pirmadienį nustatytos ribojamosios priemonės apima draudimą keliauti ir turto įšaldymą. Taikant draudimą keliauti, įtrauktiems į sąrašą asmenims neleidžiama atvykti į Europos Sąjungos teritoriją arba vykti per ją tranzitu, o turto įšaldymas taikomas į sąrašą įtrauktų asmenų lėšoms ar ekonominiams ištekliams Europos Sąjungoje. Pirmadienį nustatytos sankcijos kartu su finansinės paramos vyriausybei sustabdymu, visos paramos valdžios institucijoms, kuri gali būti laikoma chuntos pripažinimu teisėta, įšaldymu, yra dalis griežto Europos Sąjungos atsako į neteisėtą demokratiškai išrinktos vyriausybės nuvertimą ir brutalias chuntos represijas prieš taikius protestuotojus. Ribojamosios priemonės taip pat taikomos 14 asmenų, kurie įtraukti į sąrašą dėl žiauraus elgesio su rohinjais. Į sąrašą įtraukus naujų asmenų, šiuo metu jame iš viso yra 25 asmenys.

Совет Европейского Союза ввел ограничительные меры в отношении одиннадцати лиц, ответственных за 1-го февраля, 2021 года, осуществленный военный переворот в Мьянме и последующее использование военных и полиции во время репрессий в отношении мирных демонстрантов.  Десять из одиннадцати лиц, подпадающих под санкции, являются высокопоставленными должностными лицами в „Tatmadaw“, вооруженных силах Мьянмы, включая главного командира и его заместителя. Еще один человек – новый председатель избирательной комиссии Союза, к которому были применены санкции за его роль в отмене результатов выборов 2020 года в Мьянме. Ограничительные меры, введенные в понедельник, включают запрет на поездки и замораживание активов. Лицам, включенным в список, не разрешается въезд в или транзит через территорию Европейского Союза, а замораживание активов распространяется на денежные и экономические ресурсы лиц в Европейском Союзе. Санкции, введенные в понедельник, наряду с приостановкой финансовой поддержки правительству, а также отменой любой поддержки  государственным организациям, что могло бы быть воспринято как признание власти хунты, является частью строгого ответа Европейского Союза на свержение демократически избранного правительства и жестокое подавление хунтой мирных демонстрантов. Ограничительные меры также распространяются на ещё 14 людей, включенных в список за жестокое обращение с рохинджа. После добавления  новых людей, в настоящее время в списке – 25 человек.

Rada Unii Europejskiej nałożyła środki ograniczające na 11 osób odpowiedzialnych za wojskowy zamach stanu, do którego doszło w Mjanmie 1 lutego 2021 r., i za późniejsze represjonowanie przez wojsko i policję pokojowych demonstrantów. Dziesięć spośród tych osób to najwyżsi rangą członkowie sił zbrojnych Mjanmy „Tatmadaw“, w tym ich przywódca i jego zastępca. Jeszcze jedna osoba to nowy przewodniczący Związkowej komisji wyborczej, ponoszący odpowiedzialność za unieważnienie wyników wyborów przeprowadzonych w Mjanmie w 2020 r. Nałożone w poniedziałek sankcje to między innymi zakaz wjazdu i zamrożenie aktywów. Zakaz wjazdu uniemożliwia osobom objętym sankcjami wjazd na terytorium Unii Europejskiej lub przejazd przez nie, a zamrożenie aktywów dotyczy należących do nich środków finansowych lub zasobów gospodarczych znajdujących się w Unii Europejskiej. Te nowe sankcje, wraz ze wstrzymaniem pomocy finansowej dla rządu, zawieszeniem wszelkiej pomocy dla organów rządowych, którą można byłoby uznać za legitymizującą mjanmańską juntę wojskową, stanowią część zdecydowanej reakcji Unii Europejskiej na obalenie demokratycznie wybranego rządu i na brutalne represje stosowane przez juntę wobec pokojowych demonstrantów. Środki ograniczające obejmują również umieszczenie na liście sankcyjnej 14 osób odpowiedzialnych za akty okrucieństwa wobec ludności Rohingja. Wzmiankowana decyzja Rady oznacza, że liczba osób na liście wzrosła do 25.

Agata Palinska

Tarptautinė politika

Dominyka Ginelevičiūtė

Tarptautinė politika

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *