Politika

Skelbiama kandidatų į Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisiją atranka

Nuo liepos 1 d. prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos bus įsteigta nepriklausoma Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija. Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė kviečia žmonių su negalia interesus atstovaujančias organizacijas teikti kandidatus į šios komisijos narius.

Komisija stebės, kaip Lietuvoje įgyvendinama Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (Konvencija). Jos nariai ne tik prižiūrės, kaip šalyje laikomasi tarptautinių įsipareigojimų, bet ir teiks rekomendacijas, rengs ir skelbs ataskaitas, svarstys kitus su Konvencijos įgyvendinimu susijusius klausimus.

Komisijos nariai taip pat turės teisę pasitelkti ekspertus, lygių galimybių kontrolieriui siūlyti pradėti tyrimus dėl lygių galimybių pažeidimo, teikti nuomonę bei pastabas dėl galiojančių teisės aktų ar jų projektų atitikties Konvencijai.

Komisiją sudarys 5 nariai: 4 žmonių su negalią interesus atstovaujančių organizacijų atstovai ir vienas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovas.

Organizacijos, teikiančios kandidatus, turi užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į žmonių su negalia įvairovę ir negalios pobūdį. Kandidatas turėtų gerai išmanyti Konvencijos ir kitų teisės aktų, susijusių su žmonių su negalia teisių apsauga, turinį ir taikymą. Jis taip pat turi atitikti kitus JT žmonių su negalia komiteto bendrajame komentare Nr. 7 (2018) dėl žmonių su negalia dalyvavimo Konvencijos įgyvendinime ir stebėsenoje išdėstytus reikalavimus.

Komisijos sudėtį ketveriems metams tvirtina lygių galimybių kontrolierius. Už darbą Komisijos nariams bus apmokama iš einamiesiems metams Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų.

Su Komisijos nariais bus sudaromos atlygintinų paslaugų teikimo sutartys. Komisijos nariui mokamas 0,082 pareiginės algos bazinio dydžio, nustatyto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme nustatyta tvarka, atlygis už kiekvieną posėdžio valandą (14,19 Eur) ir 0,14 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis už išvados dėl vieno nagrinėjamo klausimo parengimą (24,22 Eur).

Eiliniai komisijos posėdžiai bus šaukiami ne rečiau kaip kas 3 mėnesius. Daugiau informacijos apie Komisijos darbo organizavimą rasite čia.

Išsamius kandidatų aprašymus reikia pateikti iki liepos 2 d., 17:00 val. El. p. .

Paruošta pagal Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos informaciją.