Naujienos / Новости / Aktualności (2021/08)

Lietuvių kalba

Egipto karinės pajėgos kaltinamos rimtais ir žiauriais nusikaltimais, vykdomais prisidengiant „kovos su terorizmu“ pretekstu. Organizacija „Amnesty International“ griežtai pasmerkė tai, kad tęsiant karinę operaciją Šiaurės Sinajuje Egipto ginkluotųjų pajėgų kariškiai įvykdė daugybę neteisminių egzekucijų. Minėta organizacija išreiškė didelį susirūpinimą dėl ginkluotų pajėgų paskelbto vaizdo įrašo apie jų vykdomas vietos kovotojų žudynes, taip pat dėl to, kad aukomis dažnai tampa beginkliai civiliai. „Amnesty International“ paragino Egipto prokuratūrą nedelsiant imtis nešališkų šių neteisminių egzekucijų tyrimų, siekiant nubausti šiaurinėje Sinajaus pusiasalio dalyje įvykdytų nusikaltimų kaltininkus.  

Indijos sostinės gyventojai išreiškė savo protestą ir pasipiktinimą dėl kraupaus išpuolio prieš vienai iš labiausiai engiamų Indijos kastų priklaususią devynerių metų mergaitę. Pykčio protrūkiai po mergaitės išprievartavimo ir nužudymo sukėlė pilietinius neramumus ir protestus prieš nuolatinius žiaurumo aktus, vykdomus žemesniųjų kastų narių atžvilgiu. Protestuotojai reikalavo, kad šio nusikaltimo kaltininkai būtų nubausti ir kad būtų atkurtas teisingumas. Remiantis Nacionalinio nusikaltimų registrų biuro duomenimis, vien 2019 m. buvo užfiksuota beveik 46 000 nusikaltimų prieš engiamas kastas, iš kurių 3 486 atvejai buvo užregistruoti kaip išžaginimai.

Izraelio valdžios institucijos nesugeba užtikrinti žmogaus teisių gynėjų saugumo ir sudaryti deramas gyvenimo sąlygas, kad jie galėtų okupuotose palestiniečių teritorijose netrukdomai, nebauginamiems vykdyti savo teisėtą veiklą. JT pranešėja žmogaus teisių klausimais išreiškė susirūpinimą dėl to, kad per pastaruosius mėnesius buvo suimti trys iškilūs žmogaus teisių gynėjai. JT ekspertė paragino Izraelio valdžios institucijas nedelsiant paleisti žmones, kurie buvo sulaikyti už tai, kad išreiškė savo protestą dėl neteisėto bendruomenių iškeldinimo, taip pat paleisti sulaikytus Sveikatos darbo komiteto narius, kurie teikė sveikatos priežiūros paslaugas palestiniečiams, gyvenantiems Vakarų Kranto teritorijose.

Jungtinėje Karalystėje smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencija ir kova su juo vis dar susiduria su dideliais sunkumais. Daugelių atvejų smurto dėl lyties kaltininkas yra gerai aukai pažįstamas asmuo, kaip nutiko Anglijoje, pvz., Daniela Espirito Santo atveju. Dėl nebaudžiamumo, kuriuo naudojosi smurtautojai, per pirmą karantino mėnesį užfiksuota net 16 moterų žmogžudysčių, tiesiogiai susijusių su smurtu artimoje aplinkoje t.y. trigubai daugiau negu praėjusiais metais per tą patį mėnesį. Remiantis oficialios statistikos duomenimis, Anglijoje ir Velse mažiau nei 2 proc. išžaginimų ir 8 proc. smurto šeimoje atvejų, apie kuriuos pranešama policijai, kaltininkai yra patraukiami baudžiamojon atsakomybėn.

Afganistano moterų padėtis kelia vis didesnį nerimą, kadangi vietovėse, kuriose veikia Talibanas, moterys labai diskriminuojamos švietimo ir ekonominių galimybių srityse. Organizacija „Human Rights Watch“ priminė, kad svarbu išsaugoti Afganistano žmonių politinius ir socialinius pasiekimus nuo 2001 m., ypač moterų teisių srityje, įskaitant galimybes gauti išsilavinimą. Minėta organizacija taip pat priminė laikus, kai Talibano kontroliuojamose teritorijose moterys, apkaltintos Talibano taikomo socialinio kodekso nesilaikymu, buvo baudžiamos fiziškai jas suluošinant ar užmėtant akmenimis. Todėl „Human Rights Watch“ pabrėžė, kad būtina skubiai atkreipti didesnį tarptautinį dėmesį į moterų ir mergaičių padėtį Afganistane.

Tailando sostinėje taikūs protestai prieš šalies režimą buvo sutikti žiauriomis represijomis, naudojant ašarines dujas, vandens patrankas, gumines kulkas ir tikrą amuniciją, dėl ko buvo sunkiai sužeisti mažiausiai trys vaikai.  Šiose neseniai vykusiose demonstracijose buvo reikalaujama politinių reformų ir žmonės išreiškė aiškų norą, kad būtų užtikrinta demokratija ir geresnės gyvenimo sąlygos. Tarptautinė žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“ smerkia savavališkai pateiktus kaltinimus suimant Tailando piliečius – nuo 2020 m. liepos iki 2021 m. rugpjūčio mėn. vien už dalyvavimą taikiose protesto akcijose už demokratiją buvo apkaltinti daugiau kaip 370 protestuotojai, tarp kurių yra daug vaikų.

Nikaragvos gyventojų priverstiniai dingimai be žinios tapo beveik reguliariai vykstančiais reiškiniais. Pasak „Amnesty International“, prievartiniai žmonių dingimai yra naujausia Nikaragvos valdžios institucijų naudojama taktika, kuria siekiama nutildyti visus valdžios kritikus. Apie šią Nikaragvoje taikomą represijų strategiją byloja 10 asmenų, sulaikytų už aktyvią veiklą ar naudojimąsi teise į saviraiškos laisvę, kurie vėliau dingo be žinios, atvejai. Nuo 2018 m. balandžio mėn., prasidėjus žmogaus teisių krizei Nikaragvoje, vis daugėja pranešimų apie žmonių, laikomų vyriausybės oponentais, žmogaus teisių gynėjų, žurnalistų, žmogaus teisių pažeidimų aukų ir jų šeimų persekiojimą.

Brazilijos švietimo ministras Milton Ribeiro rugpjūčio 17 d. padarė užgaulų pareiškimą apie neįgalius vaikus, nurodydamas, kad jie „trukdo“ kitiems moksleiviams, ir kad kai kurie iš jų „nesugeba sugyventi“. Deja, M. Ribeiro pastabos atitinka daugelį valdžios priimtų sprendimų, kuriais kenkiama įtraukiojo ugdymo srityje padarytai pažangai. Pranešama, kad daugiau kaip 1,3 mln. neįgaliųjų brazilų dalyvauja įtraukiojo ugdymo programose. Tačiau praėjusių metų rugsėjį priimtame prezidento Jair Bolsonaro Nacionaliniame specialiojo ugdymo plane (PNEE) numatyta sukurti atskirą neįgaliųjų švietimo sistemą, tuo pakenkiant šioms programoms ir įgyvendinant regresyvią politiką, nesuderinamą su Brazilijos tarptautiniais įsipareigojimais žmogaus teisių srityje.

Rusų kalba 

В Египте военные силы обвиняются в серьезных и жестоких преступлениях под предлогом «борьбы с терроризмом». Организация Amnesty International решительно осудила ряд внесудебных казней, совершенных египетскими военнослужащими во время продолжения военной операции в Северном Синае. Организация выразила серьезную озабоченность размещенным вооруженными силами видео о массовых убийствах местных боевиков, а также о том, что жертвами часто становятся безоружные мирные жители. Amnesty International призвала египетскую прокуратуру немедленно провести беспристрастное расследование внесудебных казней, чтобы наказать виновных в преступлениях на севере Синайского полуострова.

В Индии жители столицы выразили протест и возмущение жестоким нападением на девятилетнюю девочку, принадлежащую к одной из самых угнетенных каст Индии. Изнасилование и убийство девочки вызвало вспышки гнева, гражданские беспорядки и протесты против продолжающихся жестокостей, которым подвергаются представители низших каст. Протестующие требовали наказания виновных и восстановления справедливости. По данным Национального бюро регистрации судимостей, только за 2019 год было зарегистрировано почти 46 000 преступлений против угнетенных каст, из которых 3 486 случаев были зарегистрированы как изнасилования.

Израильские власти не могут обеспечить безопасность правозащитников и создать достойные условия жизни, чтобы они могли осуществлять законную деятельность на оккупированных палестинских территориях без препятствий или запугиваний. Докладчик ООН по правам человека выразила обеспокоенность тем, что в течении последних месяцев были арестованы трое известных правозащитников. Эксперт ООН призвала израильские власти немедленно освободить задержанных за то, что выразили протест против незаконного выселения общин, а также освободить задержанных членов комитета по здравоохранению, которые оказывали медицинскую помощь палестинцам, проживающим на Западном берегу.

В Великобритании предотвращение и борьба с насилием против женщин и домашним насилием по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами. Во многих случаях виновником гендерного насилия является лицо, хорошо известное жертве, как это произошло в Англии, в случае с Даниэлой Эспириту Санто. В результате безнаказанности, которой пользуются преступники, в течение первого месяца карантина было зарегистрировано 16 убийств женщин, связанных с насилием в семье, то есть, в три раза больше, чем в прошлом году за тот же месяц. По официальной статистике в Англии и Уэльсе, в менее 2% случаев изнасилований и 8% случаев домашнего насилия, о которых сообщают в полицию, виновные привлекаются к уголовной ответственности.

В Афганистане положение женщин  вызывает растущую озабоченность, поскольку в районах, где действует «Талибан», женщины подвергаются дискриминации в сфере образования и экономических возможностей. Организация «Human Rights Watch» напомнила о важности сохранения политических и социальных достижений афганского народа с 2001 года, особенно в области прав женщин, включая их доступ к образованию. Организация также напомнила о временах, когда в районах, контролируемых талибами, женщин, обвиняемых в нарушении социального кодекса талибов, наказывали физически, нанося им увечья или забрасывая камнями. Поэтому «Human Rights Watch» подчеркнула необходимость более пристального внимания международного сообщества к положению женщин и девочек в Афганистане.

В столице Таиланда мирные протесты против режима страны были встречены жестокими репрессиями с применением слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и настоящих боеприпасов, в результате чего серьезно пострадали по меньшей мере трое детей. Этими недавними демонстрациями люди призывали к политическим реформам, а также выразили свое явное стремление к демократии и лучшим условиям жизни. Международная организация по защите прав человека «Amnesty International» осудила произвольные обвинения и аресты граждан Таиланда. С июля 2020 года по август 2021 года, более 370 протестующих, в том числе много детей, были обвинены за участие в мирных протестах за демократию.

В Никарагуа насильственные исчезновения среди населения стали почти регулярным явлением. Согласно Amnesty International, насильственные исчезновения – это последняя тактика, используемая властями Никарагуа, чтобы заставить замолчать всех критиков правительства. Эту стратегию репрессий в Никарагуа отображают случаи задержания 10 человек за активную деятельность или осуществление своего права на свободу выражения мнения, которые впоследствии исчезли. С апреля месяца 2018 года в Никарагуа, с началом кризиса в области прав человека, всё увеличивается количество сообщений о преследовании людей, которых считают противниками правительства, правозащитников, журналистов, жертв нарушений прав человека и членов их семей.

В Бразилии министр образования Милтон Рибейро 17 августа сделал оскорбительное заявление о детях с ограниченными возможностями, заявив, что они «мешают» другим ученикам и что некоторые из них «не могут ужиться с другими». К сожалению, замечания сделанные М. Рибейро совпадают со многими решениями правительства, которые подрывают прогресс в инклюзивном образовании. Сообщается, что более 1.3 миллиона бразильцев с ограниченными возможностями участвуют в программах инклюзивного образования. Однако, Национальный план специального образования (PNEE) президента Жаира Болсонару, принятый в сентябре прошлого года, предусматривает создание отдельной системы образования для людей с ограниченными возможностями, подрывая существующие программы и проводя регрессивную политику, несовместимую с международными обязательствами Бразилии в области прав человека.

Lenkų kalba 

Egipskie siły wojskowe są oskarżane o poważne i brutalne zbrodnie popełnione pod pretekstem „walki z terroryzmem”. Organizacja Amnesty International zdecydowanie potępiła liczne pozasądowe egzekucje dokonane przez egipskie siły zbrojne podczas trwającej operacji wojskowej na Synaju Północnym. Organizacja ta wyraziła głębokie zaniepokojenie z powodu opublikowania przez siły zbrojne wideo, ukazującego masakrę miejscowych bojowników i częste ataki na bezbronnych cywilów. „Amnesty International” wezwała egipską prokuraturę do natychmiastowego podjęcia bezstronnych dochodzeń w sprawie tych pozasądowych zabójstw w celu ukarania sprawców zbrodni popełnionych w północnej części Półwyspu Synaj.

W Indiach mieszkańcy stolicy wyrazili swój protest i oburzenie z powodu straszliwego ataku na dziewięcioletnią dziewczynkę z jednej z najbardziej uciskanych kast w Indiach. Wybuchy gniewu po gwałcie i morderstwie tej dziewczynki wywołały niepokoje społeczne i protesty przeciwko ciągłym okrucieństwom popełnianym wobec członków niższych kast. Protestujący żądali, aby sprawcy tej zbrodni zostali ukarani i aby przywrócono sprawiedliwość. Według danych Krajowego Biura Rejestracji Przestępstw, tylko w 2019 roku odnotowano prawie 46.000 przestępstw przeciwko uciskanym kastom, z czego 3.486 przypadków zostało zarejestrowanych jako gwałt.

Władze izraelskie zaniedbują zagwarantowanie bezpieczeństwa obrońcom praw człowieka i nie zapewniają im odpowiednich warunków życia, aby umożliwić im prowadzenie zgodnej z prawem działalności na okupowanych terytoriach palestyńskich bez przeszkód i zastraszania. Sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka wyraziła zaniepokojenie z powodu aresztowania w ostatnich miesiącach trzech prominentnych obrońców praw człowieka. Ekspert ONZ wezwała władze izraelskie do natychmiastowego uwolnienia osób zatrzymanych za protesty przeciwko bezprawnemu wysiedlaniu społeczeństw, jak również zatrzymanych członków Komitetu Roboczego ds. Zdrowia, którzy świadczyli usługi zdrowotne Palestyńczykom mieszkającym na terytoriach Zachodniego Brzegu.

W Wielkiej Brytanii zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej pozostaje dużym wyzwaniem. W wielu przypadkach sprawcą przemocy ze względu na płeć staje się osoba dobrze znana ofierze, jak to miało miejsce w Anglii, np. w przypadku Daniela Espirito Santo. W wyniku bezkarności, z której korzystali sprawcy, w pierwszym miesiącu kwarantanny odnotowano aż 16 zabójstw kobiet bezpośrednio związanych z przemocą domową, co stanowi potrojenie liczby odnotowanej w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Według oficjalnych statystyk, w Anglii i Walii ścigane są mniej niż 2% gwałtów i 8% przemocy domowej zgłoszonych na policję.

W Afganistanie panuje coraz bardziej niepokojąca sytuacja dotycząca kobiet, ponieważ kobiety na terenach zamieszkałych przez talibów spotykają się z poważną dyskryminacją w zakresie edukacji i możliwości ekonomicznych. Organizacja „Human Rights Watch” przypomniała o znaczeniu zachowania politycznych i społecznych osiągnięć narodu afgańskiego od 2001 roku, szczególnie w zakresie praw kobiet, w tym dostępu do edukacji. Przypomniała również czasy, kiedy na terenach kontrolowanych przez talibów kobiety oskarżone o złamanie kodeksu społecznego talibów były karane fizycznym okaleczeniem lub ukamienowaniem. W związku z tym Human Rights Watch podkreśla pilną potrzebę zwrócenia większej uwagi międzynarodowej na sytuację kobiet i dziewcząt w Afganistanie.

W stolicy Tajlandii pokojowe protesty przeciwko tajskiemu rządowi spotkały się z gwałtownymi represjami z użyciem gazu łzawiącego, armatek wodnych, gumowych kul i ostrej amunicji, w wyniku których co najmniej troje dzieci zostało poważnie rannych. Te ostatnie demonstracje wzywały do reform politycznych, a ludzie wyrazili wyraźne pragnienie wprowadzenia demokracji i lepszych warunków życia. Organizacja „Amnesty International” potępia arbitralne zarzuty stawiane obywatelom Tajlandii podczas aresztowań – między lipcem 2020 a sierpniem 2021 roku ponad 370 protestujących, w tym wiele dzieci, zostało oskarżonych tylko za udział w pokojowych protestach na rzecz demokracji.

W Nikaragui wymuszone zaginięcia stały się niemal regularnym zjawiskiem. Według organizacji „Amnesty International”, przymusowe zaginięcia są najnowszą taktyką stosowaną przez władze Nikaragui w celu uciszenia wszelkich krytyków rządu. O tej strategii represji w tym kraju świadczą przypadki 10 osób zatrzymanych za aktywną postawę lub korzystanie z prawa do wolności słowa, które następnie zaginęły. Od kwietnia 2018 r., w związku z kryzysem praw człowieka w Nikaragui, nasilają się doniesienia o prześladowaniach osób postrzeganych jako przeciwnicy rządu, obrońców praw człowieka, dziennikarzy, ofiar naruszeń praw człowieka i ich rodzin.

Brazylijski minister edukacji Milton Ribeiro 17 sierpnia wydał ostre oświadczenie na temat dzieci niepełnosprawnych, mówiąc, że „przeszkadzają” one innym uczniom i że niektóre z nich „nie są w stanie się dogadać”. Niestety, uwagi pana Ribeiro są zgodne z wieloma decyzjami podjętymi przez rząd, które podważają postępy poczynione w dziedzinie edukacji integracyjnej. Poinformowano, że ponad 1,3 miliona Brazylijczyków z niepełnosprawnością uczestniczy w programach edukacji włączającej. Jednak Narodowy Plan Edukacji Specjalnej (PNEE) prezydenta J. Bolsonaro, przyjęty we wrześniu ubiegłego roku, przewiduje utworzenie odrębnego systemu edukacji dla osób niepełnosprawnych, podważając te programy i wprowadzając regresywną politykę niezgodną z międzynarodowymi zobowiązaniami Brazylii w zakresie praw człowieka.

Agata Palinska

Tarptautinė politika

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *